Överföringssystem

Pris:
263 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0053
Antal:
Finns i lager
Förord

Genom den relativt fylliga framställningen är boken väl ägnad för självstudier och bör dessutom kunna användas vid internutbildning inom industrin.

"Överföringssystem" börjar med delen "Transmissionsledningar" som definieras och vars teori genomgås relativt grundligt. I samband härmed behandlas översiktligt balanserade och obalanserade ledningar ("baluner"). Såväl transienta som stationärt sinusformade vågor behandlas för förlustfria transmissionsledningar.

Inom ramen för delen "Transmissionsledningar" genomgås därefter "Smithdiagrammet" som är det troligen mest använda grafiska hjälpmedlet för beräkningar på transmissionsledningar och vågledare.

I ett följande avsnitt om "verkliga ledningar" behandlas kortfattat inverkan av ledningsförluster, karakteristiska impedansen hos några olika i praktiken förekommande ledningstyper samt distorsionsfri transmission och begreppet grupphastighet. Delen "transmissionsledningar" avslutas med avsnitten "Tidsdomänmätningar" (puls- och transientmätningar) och "Ståendevågmätningar" (mätningar på stationära sinusformade vågförlopp).

Efter delen "Transmissionsledningar", som är den centrala i boken, följer en del om "Elektromagnetiska vågor". För att få en känsla för "vad elektromagnetiska vågor är" inleds denna del med ett kortare avsnitt om hur teorin för dessa vågor uppkommit och utvecklats.

Därefter behandlas något om de elektromagnetiska vågornas egenskaper, TEM-vågen, Poyntings vektor, reflexion mot plana
ytor i isotropa medier samt fältinträngning i metaller ("skineffekten").

Som tredje del behandlas rektangulära vägledare. TE- och TM-vågor behandlas med utgångspunkt från TEM-vågen.

Nästa del om "Antenner" berör till att börja med de grundläggande antennparametrarna och deras inbördes samband. Därefter behandlas speciella antenner som trådantenn, dipolantenn, kort antenn, ramantenn, gruppantenn, vandringsvâgsantenn och aperturantenn.

Därefter följer en del om "Radiovågors utbredning". Framförallt jonosfärens men även troposfärens och markytans inverkan berörs. Ett avsnitt behandlar radiospektrets indelning. Utbredningsförhållandena inom spektrets olika delar beskrivs. En kort beskrivning av jonosfärens bildning, sammansättning och indelning i olika skikt finns också med.

Bokens sista del behandlar "Optiska fibrer". Efter en kort historik genomgås några i fiberoptiska sammanhang grundläggande samband. De olika typerna av dispersion och dämpning behandlas och jämförelser görs mellan betydelsen av dessa förluster för olika fibertyper (stegindex-, gradientindex-, W- och monomod-).

De olika delarna åtföljs av övningsuppgifter (gäller ej delen "Radiovågors utbredning") till vilka svar och anvisningar återfinns i slutet av boken.

Knivsta i januari 1986

Christer Frank

I den andra upplagan har ett antal korrigeringar gjorts. Boken har även kompletterats med fullständiga och utförliga lösningar till övningsuppgifterna. Lösningarna innehåller även teorifrågor.

Knivsta i mars 1991

Christer Frank