Nyckel till Latin och Grekiska i medicinskt språk

Pris:
199 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
0025
Antal:
Finns i lager
Av Ulla Schött
ISBN: 91-7582-065-X

Det fackspråk som används av alla som arbetar inom eller i an­slutning till den svenska hälso- och sjukvården har ett ordförråd och en språkbyggnad som till stor del lånats från antikens latin och grekiska - delvis på grund av medicinens internationella ka­raktär.
Utan att kunna dessa klassiska språk tillägnar sig många - mer eller mindre automatiskt - de lånord som vanligen förekommer inom deras verksamhetsområde.
Andra grupper möter större krav, t ex på snabb och exakt tolk­ning eller på förmåga att skriva eller kontrollera skriven medi­cinsk text. Särskilt latinets rikedom på böjningsformer kan stäl­la hinder i vägen för detta.
Det är inte lätt att hänga med i medicinska sammanhang om man sak­nar förståelse för ändelsernas och ordföljdens betydelse eller in­sikter i att urskilja de enskilda ordleden i sammansatta grekiska termer.
Detta läromedel är ett försök att erbjuda en praktiskt användbar vägledning i det medicinska språkets formlära. Författarens ambi­tion har varit att ge den intresserade tillfälle att, efter viss handledning, självständigt utveckla och tillämpa sina kunskaper med hjälp av lättfattliga böjningsscheman, översikter, exempel och talrika övningar med facit. Ett strängt urval av ordtyper och undantagsformer har gjorts i avsikt att underlätta utarbetandet av ett lättöverskådligt system. Erfarenheter av undervisning i det medicinska språket och medicinsk textbearbetning har legat till grund för denna bok.